Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – Degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับสถานประกอบการดังนี้
– ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว ผู้ลงนามโดย นายราชิต แก่นทอง
– ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับหจก.กาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ลงนามโดย นายอานุภาพ ภูชาคำ
– ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับบริษัท ลดา คอสเมติกส์ ๒๐๑๗ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ลงนามโดย นางสาวลดา ภารประดิษฐ
– ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ผู้ลงนามโดย นายสุชาติ แวงโสธรณ์
วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ ฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม มุ่งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ตลอดจนทันต่อความต้องการของการพัฒนาองค์กรและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin