Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สืบสานประเพณี บุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 รวมยอด 303,062 บาท
 
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน
 
ระหว่างวันที่ 21-21 ตุลาคม 2563 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตั้งกองกฐิน ณ ลานหน้าศาลปู่ตา บ้านหัวงัว แห่กฐินรอบหมู่บ้านหัวงัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นำองค์กฐินทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน
สำหรับยอดกฐินหรือจตุปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพร่วมกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมยอดเป็นเงิน 303,062 บาท(สามแสนสามพันหกสิบสองบาทถ้วน) ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศลได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล ลาภ ยศ สรรเสริญ ในทุกสถานที่ในกาลทุกเมื่อเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin