Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แนะนำข้อมูลภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหารือข้อราชการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ในการพัฒนางานในมิติต่าง ๆ ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin