ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ขอ […]