นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันที่ 9 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10 /2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน) และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin