Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี
          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญและเกิดความรักสถาบันตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน โดยช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงโชว์กลองยาวอีสานประยุกต์ โดยวงกลองยาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด สักขาลายฝ้ายงาม จาก Local to Global พิธีรับมอบทุนการศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจำ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๓ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การมอบรางวัลการประกวดผ้าผู้ไทยประจำปี 2563 และนักศึกษาชนะเลิศโครงการประกวดจดบันทึกขั้นเทพ KSU Lecture note
         รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง นับจากวันที่ 9 กันยายน 2558 ในวันนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 เรามุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งใช้เป็นเข็มทิศในการผลิตบัณฑิตให้มีความอดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ เราสร้างบัณฑิตมีทักษะชีวิตที่สมบูรณ์เติบโตอย่างมีคุณค่า การพัฒนา ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถชี้นำสังคม ตลอด 5 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมสร้างและพัฒนาสังคมด้วยงานวิชาการ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับภูมิปัญญา เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งต่อท้องถิ่นและประเทศ มุ่งสร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อรองรับระบบการศึกษาการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีวิสัยทัศน์เป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันดับ 1 ของประเทศ ภายในปี 2570

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin