Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำแหน่งที่รับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๓ อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ที่ประสงค์จะขอโอนย้ายให้ยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ)  รายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โทร ๐๘๖๔๕๘๔๓๐๙

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin