ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin