กองกิจการนักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของบุคลากรและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
กองกิจการนักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของบุคลากรและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมช่อตะแบก พื้นที่นามน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดย กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้และวิธีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันดังกล่าวมีบุคลากร ตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin