ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นที่ในเมือง) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหอประชุมอเนกประสงค์ (พื้นที่นามน) นายพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin