Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
          วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดดงปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าหนองหญ้าปล้อง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเข้าสู่พิธีการทางพระพุทธศาสนา ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ กล่าวอาราธนาศีล กล่าวคําถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน พระสงฆ์ให้พร/กรวดน้ํา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี           การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin