Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ได้นำเครื่องไหว้ เครื่องสักการะ มาบูชาปู่ตาพญาหมื่นตื้อ ซึ่งประเพณีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงลง) จัดโดยงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันดังกล่าวยังมีการคุณชุดการแสดง ฟ้อนถวยศรัทธาบูชาพญาหมื่นตื้อ นวัตกรรมการแสดงพื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ร่วมกับงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin