Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ท่านตามลำดับ ดังนี้ 1. รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน 2. ผศ.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล 3. ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ 4. รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 5. รศ.สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin