ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดี​

ประกาศสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ​สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin