ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญช่างทอส่งผ้าทอเข้าประกวดในเวทีการประกวดผ้าทอระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน ใน “การประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี 2563”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญช่างทอส่งผ้าทอเข้าประกวดในเวทีการประกวดผ้าทอระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน ใน “การประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี 2563”
.
ปีนี้ยังคงเน้นกติกาที่เข้มข้นโดยเฉพาะผู้ส่งผ้าเข้าร่วมประกวดต้องได้รับตรารับรองมาตรฐาน “นกยูงพระราชทาน” และเป็นผู้ทอด้วยตนเองเท่านั้น ผลงานที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงในงานนกยูงพระราชทานปี 2563และเข้ารับโล่พระราชทาน ณ กรุงเทพมหานครต่อไป
.
ในสถานการณ์ที่เรากักตัวที่บ้าน เป็นเวลาที่เราจะได้สร้างสรรค์งานทออย่างเต็มที่ หากช่างทอติดขัดปัญหาใดทั้ง การตรวจคุณภาพการย้อมเส้นไหม การตกสีก่อนการทอในผ้าแพรวา หรือการตรวจชิ้นผ้าเมื่อทอเสร็จแล้วในประเภทมัดหมี่ ศูนย์ฯจะได้ประสานหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อาจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ หรือ
FaceBook : ออต ญาณพิสิษฐ์
E-mail : ykittanut@gmail.com
Tel : 0876390601 (วันเวลาราชการ)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin