แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin