ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อ ๑๐ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

รายละเอียดของประกาศ  คลิกที่นี่

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin