ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อ ๑๐ (๓) และ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดของประกาศ  คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อ ๑๐ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดของประกาศ  คลิกที่นี่