มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยจะจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในระดับสาขาวิชาแทน ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin