Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมเวทีแสดงผลงานและการรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” สัมผัสกับวิถีผู้ไท “ถนนคนเดิน วิถีผู้ไท กุดหว้า” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดกกต้องกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมเวทีแสดงผลงานวิจัย“การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งมอบผลงานวิจัยคืนสู่ชุมชน ให้กับนายสาริกา อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า เพื่อนำผลงานไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนต่อไป จากนั้นได้เปิดงาน “ถนนคนเดิน วิถีผู้ไท กุดหว้า” มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงวัฒนธรรมผู้ไท ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลกุดหว้า ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ กล่าวว่า โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ” จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดตามโครงการ Kalasin Happines Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเลือกตำบลกุดหว้าเป็นพื้นที่เป้าหมาย เน้นการสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่ม ใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผ้า กลุ่มท่องเทียว และกลุ่มไม้ไผ่ ผลจากงานวิจัยครั้งนี้คือการสร้างนวัตกรรมลงไปแก้ไขปัญหาให้ชุมชน เช่น การพัฒนาวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ แก้ไขปัญหาการสร้างวัตถุดิบจากไผ่ในหน้าฝนด้วยการอบให้สามารถมีวัตถุดิบใช้ตลอดปี การพัฒนามาตรฐานเรื่องอารยสถาปัตย์ โฮมสเตย์ การสร้างแผนที่การท่องเที่ยว และการออกแบบลวดลายผ้าให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาชุมชนกุดหว้าในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin