Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
???ขอเรียนเชิญ ร่วมงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าว
คูนลาน
ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผู้ไท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น?????????

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin