ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กับวัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กับวัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์

            วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กับนางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์ โดยมี ผศ.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคคลในแวดวงวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

            รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ใน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมลงนามความร่วมมือดังกล่าว“ในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งนี้ ยังมีการประกวดแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันสรภัญญะ การแข่งขันประดิษฐ์ธุง การแข่งขันทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันเดี่ยวพิณ การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง และ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “KSU คอนเทสต์ ครั้งที่ 1” เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีวงดนตรีลูกทุ่ง สามารถนำนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านการแสดงออกในการเล่นดนตรี ร้องเพลง และการแสดงประกอบเพลง ได้ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีระดับจังหวัด”

รศ.จิระพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “KSU คอนเทสต์ ครั้งที่ 1” ถือเป็นเวทีแรกของการจัดการประกวดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ในการส่งวงดนตรีลูกทุ่งเข้าร่วมประกวด เช่น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุฉินารายณ์ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วง “NSK BAND” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วง “BKP แบนด์” โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม และ วงดนตรีลูกทุ่งโนนภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

รางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

รางวัลชนะเลิศ นายบารมี รสหอม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวกนกวรรณ นันทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายจักรินทร์ ศรีจำไพร

รางวัลชมเชย นางสาววราภรณ์ มูลสนาม

รางวัลชมเชย นางสาวสุพัตรา ลาจ้อย

การแข่งขันทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง

รางวัลชนะเลิศ อาร์มันโด้-Food

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Limitless Food

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ข้าวเหนี่ยวเขาวงSweet Thai style by EIC

รางวัลชมเชย Girl and boy

รางวัลชมเชย Sweet teste

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ” KSU คอนเทสต์ ครั้งที่ 1″

รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม โรงเรียนเลิงนกทา

รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม โรงเรียนเลิงนกทา

รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย วง “BKP แบนด์” โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

รางวัลชมเชย วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุฉินารายณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วง “NSK BAND” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุ่งโนนภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin