ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณะ คณะศิลปศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin