Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin