รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2562  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง อว. อาทิ ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.อภิศักดิ์ ธีนะวิสิษฐ์ รองผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องโครงการ “ยุวชนอาสา” ที่ให้นักศึกษารวมกลุ่มโครงการละ 8-10 คน บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยให้ลงทำงานกับชุมชนจำนวน 1 เทอม และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาพร้อมประเมินผลการเรียนให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ดร.สุวิทย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไหมแพรวาและผ้าทอมือ การสาธิตการทอผ้าทั้งแบบทอมือและเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์และสินค้าผ้าที่ประยุกต์จากผ้าทอ การออกแบบลวดลายผ้า การฟ้อกย้อมและผลิตผงสีด้วยวัสดุธรรมชาติ และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ทุกคณะ มีทั้งเทคโนโลยี ความทันสมัยและการอนุรักษ์รากเหง้าที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยทางมหาวิทยาลัยต้องทำงานต่อยอดและเชื่อมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ และทำอย่างไรให้ผ้าแพรวาและผ้าทอพื้นเมืองมีความเป็นสากลมากขึ้น และการดึงเอาความรู้นักศึกษาและอาจารย์มาทำงานร่วมกัน จะเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนในอนาคตที่ต้องตอบโจทย์คนในพื้นที่ สามารถทำงานข้ามศาสตร์บูรณาการการทำงานกันได้ ถือเป็นต้นแบบของโครงการยุวชนอาสา #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin