พระเดชพระคุณพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์

          ซึ่งในการประกอบพิธีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ฯ และได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์
         โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานการจัดสร้าง อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ต่อ 
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พอสังเขปว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่ง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ช่วยอำนวยการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และให้บริการส่งเสริมสนับสนุนกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นรองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในอนาคต จึงสมควรก่อสร้าง “อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์” ซึ่งวงเงินงบประมาณในการจัดสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 206,000,000 บาทโดยมีสัญญาก่อสร้างผูกพันเป็นระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 2 มิถุนายน 2564

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin