จิตอาสา KSU “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

จิตอาสา KSU “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

          วันนี้(๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา KSU เราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล กล่าวว่า ด้วยพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษ พระองค์ท่านได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะยังคงติดตราตรึงอยู่ตลอดไป กองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม โดยกิจกรรม มีการทำสมาธิ ทำความสะอาดภายในและรอบๆบริเวณวัดโพธิ์ชัยวนาราม ส่วนพื้นที่ในเมือง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา KSU เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในและรอบบริเวณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง   ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin