คณะผู้บริหาร บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ พร้อมนำร่องโครงการอาสาประชารัฐ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา Kick off โครงการอาสาประชารัฐในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการการอุดมศึกษา  นางสาวรัตนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา และนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 11 แห่ง ร่วมประชุมการดำเนินการโครงการอาสาประชารัฐในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ และเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin