ประกาศรายชือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๗ (๖) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin