โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการระบบแผนงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2562

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

             โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการระบบแผนงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร . ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2562 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการระบบแผนงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นั้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปัญหาในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin