สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         วันนี้ (17 ก.ย.62) 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยัง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รวมจำนวน 2,439 คน
โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ บดินทรเทพยวรางกูร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบสภาพแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างอเนกอนันต์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 โดยรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและวิชาชีพชั้นสูง ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการจัดตั้งมาแล้ว 4 ปี มีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น 6 คณะ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า โอกาสในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากปัจจัยหลัก 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการจ้างงาน สภาพเศรษฐกิจ หรือความเจริญของเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติในจิตใจของแต่ละบุคคล แม้ว่าโอกาสในการทำงานอันเกิดจากปัจจัยภายนอก จะไม่เปิดกว้างนัก แต่ถ้าคนเรามีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนและมีใจเปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ท้อถอยยอมแพ้โดยง่ายแล้ว ก็จะสามารถมองเห็นโอกาส รวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและประสบความสำเร็จที่ดีได้เสมอ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์ 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn representing His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun presided over to hand the degree certificates to the graduates of Kalasin University in the first Commencement ceremony on Tuesday, September 17, 2019 together with delegates from all sectors of the government and private sectors. The commencement ceremony was attended by around 2,400 students who graduated in the academic years 2017 and 2018 who were all accompanied by their parents, relatives and friends to join in the celebration of having graduated from Kalasin University. Thanks to the meticulous preparation by all the Kalasin University personnel and the students, the commencement ceremony can undoubtedly be called a paramount success in the history of Kalasin University. By this occasion, Kalasin University would like to thank all the parties involved for their hard work and diligence.

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin