Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
8 สถาบันเครือข่ายผนึกกำลังสร้างค่ายครุศาสตร์ ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมค่ายครุศาสตร์ ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาในสถาบันเครือข่ายทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ได้มีมีโอกาสระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 22 – 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ด้วยความยินดียิ่ง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin