นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนักขายมืออาชีพ และกิจกรรม “การแข่งขันอีสปอร์ต” (E-SPORT)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

         มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมา ภูกิ่งพลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ การแข่งขันนักขายมืออาชีพ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์นิศากร สรรพเลิศ เป็นผู้ควบคุมทีม และวันที่ 18 สิงหาคม 2562 สมาชิกทีม ksu จากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ นายธีรภัทร วัลลิกุล ชั้นปีที่ 3 นายภัทราวุธ สุขภิสาร ชั้นปีที่ 2 นายเรืองจรัส ทองจรัส ชั้นปีที่ 2 และนายวิศรุต ปักษาไพร ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม “การแข่งขันอีสปอร์ต” (E-SPORT) งานแข่งขันบริหารธุรกิจวิชาการ (ACBA 2019) ครั้งที่ 5 The 5th Academic Competition on Business Administration ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin