ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin