Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
        เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรพี และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ และให้การต้อนรับโดยผศ.นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ในกิจกรรมวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งกฎหมายไทย การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรม “การแข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมาย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ ๔” ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๓๕ โรงเรียน แบ่งออกเป็น ๕๙ ทีม เพื่อ ชิงเงินรางวัลกว่า ๘,๕๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมาย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ ๔ ทีมที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จากโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ จากโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิททย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin