Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานการแลงแขกดำนา

           วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแลงแขกดำนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และพิธีปักตาแฮกและปักกกแฮก ณ แผนกพืชไร่นา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ จำนวน ๒๐๐ คน การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันวิ่งผลัดดำนา ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความคึกครื้นและสนุกสนาน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin