ทีม PR ม.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานเชิงรุก สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ทีมPR ม.กาฬสินธุ์ สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง

          วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์จีระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งโครงการดังกล่าว มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณบดี และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการร่วมทั้งสิ้น 120 คน โดยโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการด้านการแนะแนวการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครูแนะแนวได้รับทราบข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม  

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin