Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
           วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมืองโดยมี ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยนายพัฒนา พึ่งพันธุ์  พร้อมเป็นตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเปิดกรวย ถวายพานพุ่มและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ภายในพิธีมีการถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล การจัดงานในครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin