ม.กาฬสินธุ์ ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
          วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล ผศ.ศศิกร สุรมณี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดย ประธานมอบต้นไม้ให้กับผู้แทนคณะ ผู้แทนสำนักงานอธิการบดี และนักศึกษาตัวแทนคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin