กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

และโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

และ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น

******************************************

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  – นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีเข้าแถวลงทะเบียน

                       – ผู้แทนนักศึกษาถือพานนำพานดอกไม้ พานธูปเทียน เข้านั่งประจำที่ตามผังที่กำหนด

๐๙.๐๐ น. – คณาจารย์เข้านั่งประจำที่บริเวณพิธีการที่กำหนด

๐๙.๓๐ น. – ประธานในพิธี (อธิการบดี) เข้าสู่บริเวณพิธี/ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

           – พิธีสวดมนต์ สวดบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษา

           – ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์

           – ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำบทสวดไหว้ครู

           – ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน

๑๐.๐๐ น. – ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา นำพานดอกไม้ พานธูปเทียน มอบแด่

ประธานในพิธี และคณาจารย์

๑๐.๔๕ น. – ประธานในพิธีประกอบพิธีเจิมอุปกรณ์ เครื่องมือ ตำราเรียน

๑๑.๐๐ น. – ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

           – ประธานในพิธีเดินทางกลับ (เสร็จพิธี)

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม

**********************************

การแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ๒๕๖๒

คณาจารย์ และบุคลากร ชุดผ้าไทย

นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin