ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนในการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) รับลงทะเบียน จำนวน 80 ที่นั่ง #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin