Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Gen C Reporter ไปติดตามความพยายามยกระดับและขยายกลุ่มลูกค้า “ผ้าแพรวา” ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของ จ.กาฬสินธุ์ ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย และขยายช่องทางการตลาดที่มากขึ้น ติดตามเรื่องนี้กับ นักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin