Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) เพื่อเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะพื้นฐานอีกทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอาชีพตามโครงการคืนความสุขให้ครอบครัวตำรวจกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) 2 เมษายน 2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรธานี จัดกิจกรรม OPEN INNOVATION ROADSHOW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 5

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุม CLC KALASIN Open house ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารับรางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 งาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Uncategorized

นักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลทักษะวิชาการ”การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เปิดบ้านออนไลน์ ชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย /ปวช./ปวส. คุณครูแนะแนว ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมกิจกรรม 14-21 กุมภาพันธ์ นี้ สมัครฟรี มีทุนการศึกษา โควตาให้มากกว่า 500 ที่นั่ง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

อ่านต่อ »