Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ เปิด“อาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชน และ (MOU) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ทดสอบทางภาษา ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน CEFR (TOEFL Junior) ได้คะแนนในระดับที่สูง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 1 สมาคม และ 32 สถาบันการศึกษา โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดตลาดนัดส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯและโครงการ EDI Fair 2024 คาดหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีม่วง และเสื้อสีเหลือง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกัน” โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันของพลเมืองท้องถิ่น”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ประชุมหารือการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อ่านต่อ »