Tag: Tag: sdg4

Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการนำเสนอให้กับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg12

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”

Read More »