Tag: Tag: sdg4

Tag: sdg4

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง เด็ก และเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

Read More »
Tag: sdg16

คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต

Read More »
Tag: sdg4

ฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม. กาฬสินธุ์ จัดโครงการบุคลากรทันสมัยใส่ใจคุณภาพ :พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภายในม.กาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg11

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.กาฬสินธุ์ อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

Read More »
Tag: sdg17

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC รุ่นที่ 3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย

Read More »