Tag: sdg8

sdg8

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564

Read More »