ประกาศร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) แบบรูปรายการละเอียด โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดไข่อัจฉริยะ พร้อมครุภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง

อ่านต่อ »

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Co – working Space พร้อมครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »