ประกาศร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นไหมพื้นเมือง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นไหมพื้นเมือง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำนมโคแบบรายตัวและแบบ Real Time ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »