ประกาศร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบรับและส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ชุดรีดนมอัตโนมัติที่ติดตั้งในโรงรีดนม ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพร้อมครุภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดลองหาประสิทธิภาพปั๊มอนุกรมและขนานแบบแสดงค่าวัดเป็นดิจิทัลโดยระบบอัตโนมัติ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »